பரிசளிப்பு விழா - 2013

பரிசளிப்பு விழா - 2014

பரிசளிப்பு விழா - 2015

பரிசளிப்பு விழா - 2016

பரிசளிப்பு விழா

ஒவ்வொரு வருடமும் கோவை கல்வி மாவட்டத்தை தமிழகத்திலேயே முதன்மை கல்வி மாவட்டமாக உருவாக்குவதற்கு உண்டான முயற்சிகள் மற்றும் மாணவ,மாணவியர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்யப்படுகிறது.


பரிசளிப்பு விழா அறிக்கை


ஒவ்வொரு ஆண்டும் பரிசு பெற்ற மாணவர்களின் கூட்டறிக்கை.

750 பேர்
2013
800 பேர்
2014
900 பேர்
2015
850 பேர்
2016
பயனம் தொடரும்
2017
பயனம் தொடரும்
2018
பயனம் தொடரும்
2019
பயனம் தொடரும்
2020